Duurzaamheidsverslag 2018

Jan Knijnenburg B.V.

Duurzaamheidsverslag 2018

Jan Knijnenburg B.V.

Duurzaamheidsverslag 2018

Jan Knijnenburg B.V.

Duurzaamheidsverslag 2018

Jan Knijnenburg B.V.

Duurzaamheidsverslag 2018

Jan Knijnenburg B.V.

Jan Knijnenburg B.V. kijkt verder

Dit jaar heeft Jan Knijnenburg BV wederom stappen gezet in het realiseren van haar duurzaamheidsbeleid. Zo is onze CO2-Footprint verder verkleind en slagen we er steeds beter in onze ketenpartners te betrekken. Wij geloven in transparantie en vanuit die filosofie willen wij onze keten revolutionair vernieuwen.

Wij bieden onze opdrachtgever inzicht in onze werkzaamheden en kunnen hen hiermee helpen hun eigen proces te verbeteren en efficiënter te maken. Samen werken we structureel aan verdere verbetering van kwaliteit, processen en samenwerking. Dit motiveert ons het beleid jaarlijks verder aan te scherpen, acties te implementeren en zo mogelijk onze bedrijfsvoering te innoveren.

Als familiebedrijf en groot regionaal transport-, sloop- en grondbedrijf zijn we ons sterk bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. De aard van onze bedrijfsactiviteiten heeft impact op het milieu en de leefomgeving. Als werkgever hebben we een grote verantwoordelijkheid naar onze medewerkers en hun gezinnen.

Samen houden we de kwaliteit van dienstverlening hoog en het werk bij Knijnenburg voor medewerkers plezierig en veilig. Zo blijft ons bedrijf gezond en de bedrijfsvoering toekomstbestendig.

In dit duurzaamheidsverslag

Lees in dit duurzaamheidsverslag o.a. hoe we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen bieden. Hoe we samen met partners duurzame innovaties ontwikkelen en vergroening realiseren op de bouwplaats.

Directie Jan Knijnenburg B.V.

Al meer dan 100 jaar ijzersterk in transport sloop- en grondwerk

Innovatie leidend in ons MVO-beleid

Ons werk schept een ideaal klimaat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met de vele containertransporten, de verscheidenheid van materiaal dat vrijkomt bij sloopwerk en de grond die we bewerken en afgraven. Daarom pakken we waar mogelijk de kans om people, planet en profit centraal te stellen. Met een duidelijk MVO-beleid en doelstellingen die we jaarlijks langs de meetlat leggen. Innovatie is voor ons leidend om het bedrijf naar een hoger niveau te tillen.

Een aantal doelstellingen (scope 1 en 2) zijn inmiddels gerealiseerd. In 2019 zullen deze doelstellingen waar mogelijk verder worden aangescherpt. Daarnaast worden nieuwe doelstellingen geformuleerd op het gebied van diesel en afval (scope 3 -keten breed) .

Het MVO-team

Speerpunten MVO-beleid

 • De CO2-uitstoot in 2020 met 10% verlagen ten opzichte van 2014
 • De CO2-uitstoot in 2018 met 7% verlagen ten opzichte van 2014
 • Per liter diesel 5% minder CO2-uitstoot in de keten in 2021
 • Per ton afval 5% minder CO2-uitstoot in de keten in 2021
 • Medewerkersactie individuele bijdrage reductie CO2-uitstoot
 • Regelmatig onderhoud
 • Realiseren papierloze administratieve processen
 • Verhogen transparantie naar klanten
 • Interne organisatie toekomstbestendig maken
 • Optimaliseren personeelsbeleid en communicatie

CO2-Prestatieladder niveau 5, verder kijken dan eigen organisatie

De aard van de kernactiviteiten van Jan Knijnenburg B.V. kennen een relatief hoge CO2-emissie. We streven naar een CO2-bewuste bedrijfsvoering, om van daaruit een voortdurende verbetering van ons emissie-reductiebeleid te realiseren en een groeiende bewustwording van medewerkers. Daarnaast zetten we ons pro-actief in om op innovatieve wijze ook buiten onze eigen bedrijfsvoering, samen met ketenpartners de emissies te verlagen.

Om dit goed te borgen zijn wij sinds 2016 gecertificeerd op het hoogste niveau van de CO2-Prestatieladder (niveau 5)

CO2-emissies scope 1 en 2 van 2014 t/m 2018

Voor verdere reductie wordt ingezet op:

 • Verdere CO2-reductie scope 3.
 • Verbeteren van de rijstijl.
 • Planmatige vernieuwing van het wagenpark.
 • Ontwikkeling van een eigen groene aggregaat op de bouwplaats.
 • Vergroten gebruik van AdBlue.
 • Plaatsing zonnepanelen op het bedrijfspand en vergroot elektrisch materieel.
 • Bredere inzet van de Knijnenburg-app.

CO2-reductie doelstellingen Jan Knijnenburg B.V. scope 1 en 2 bereikt

Wij blijven de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van productie en levering van onze diensten reduceren. In 2018 is een verdere CO2-reductie gerealiseerd in scope 1 en 2. De CO2-uitstoot daalde naar 3.341 ton CO2 in 2018.

Ons doel was in 2018 7% te reduceren en in 2020 10% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2014 (gerelateerd aan de omzet). Met een reductie van 13% zijn beide doelstellingen dit jaar al gehaald. Dit jaar werden verder 5 nieuwe zuinige wagens aangeschaft en een trekker met dieplader.

In 2018 is gestart met een pilot met een eigen groene aggregaat annex bouwkeet op de bouwplaats. Het gebruik van AdBlue is verder vergroot (in 2018, 2,7% van het totale brandstofverbruik). Onderzoek naar plaatsing van zonnenpanelen op het bedrijfspand wordt in 2019 afgerond. De medewerkers ontvingen een mobiele telefoon met de eerste versie van de Knijnenburg-app voor verdere ontwikkeling.

Onze CO2-reductiedoelstellingen worden in 2019 omhoog bijgesteld.

Grote reductiewinst scope 3

De afgelopen drie jaar is vooral reductiewinst geboekt in scope 3 op alle gebieden. De totale CO2-emissie is gedaald van 21.202 ton in 2016 naar 2.945 ton in 2018. Een reductie van 86%. De meeste winst is behaald bij de aankoop van goederen en verwerking van productieafval.

CO2-emissies scope 3 van 2016 t/m 2018

2016

2017

2018

Grote reductiewinst scope 3

De afgelopen drie jaar is vooral reductiewinst geboekt in scope 3 op alle gebieden. De totale CO2-emissie is gedaald van 21.202 ton in 2016 naar 2.945 ton in 2018. Een reductie van 86%. De meeste winst is behaald bij de aankoop van goederen en verwerking van productieafval.

CO2-emissies scope 3 van 2016 t/m 2018

2016

21.202 ton

2017

7.417 ton

2018

 2.945 ton

    “We nemen het mobiele Softs Point mee naar de projectlocatie en kunnen zo lokaal de omwonenden informeren, fijnstof afvangen, energie opwekken en CO2 reduceren.”

    Eerste bedrijf met multifunctionele energiecentrale in Den Haag

    “Hoewel we als sloopbedrijf altijd ons uiterste best doen overlast te voorkomen, lukt dit helaas niet altijd. Bij sloopwerkzaamheden heb je nu eenmaal stof, geluid en trillingen. Met het Softs Point kan de overlast beperkt worden door preventief informatie te verstrekken. We hebben dit ook al getest met een ‘bouwapp’. Op het Led-component van het Softs Point kunnen we bijvoorbeeld boodschappen projecteren als: ‘Houd morgen ramen en deuren gesloten, want wegens werkzaamheden kan er extra stof in de lucht zitten. Als men het van te voren weet is er gewoon meer begrip.”

    Informeren omwonenden

    Daarnaast kun je met het Softs Point visueel maken dat je aan de omgeving, het milieu, denkt. We zijn stroom aan het opwekken op locatie. Op het Led-component kunnen we dan weer laten zien wát we precies aan energie opwekken. Er zijn kortom allerlei mogelijkheden” (Geoffrey Knijnenburg).

    Zorgen voor volgende generatie

    Via Quick kwam Knijnenburg in contact met Softs. “We vonden het een heel aantrekkelijk concept. We zijn als bedrijf erg bezig met de invulling van het MVO en met een CO2-certificaat trede 5. Om dat laatste te behouden, moeten we wel allerlei initiatieven ontplooien om CO2 verder te blijven reduceren. Daarnaast biedt Softs Point voordeel wat betreft social impact. Ook dat is voor ons belangrijk.”

    Bij ons toekomstbeeld als bedrijf past Softs heel goed

    Afvalmanagement

    In 2018 hercertificeerde Jan Knijnenburg zich voor ISO 14001:2015 SCCM. Opdrachtgevers en partners spelen in het ontwikkelen van kaders waarbinnen innovatief afvalmanagement mogelijk is een belangrijke rol. Daarom is Knijnenburg actief betrokken bij keteninitiatieven en analyseren we samen de afvalketen. Ons doel is 5% CO2-reductie per ton afval in de keten te behalen in 2021 t.o.v. 2016. In 2018 werd 1232 ton CO2  uitgestoten. In 2016 was dit nog 9671 ton!

    Binnen onze projecten is nog veel winst te boeken op het gebied van afvalmanagement en recycling. Selectief slopen en afvoeren, maar ook puinbreken op de bouwlocatie helpen het milieu en zijn kostenbesparend.
    ‘Schoon’ afval willen we zo veel mogelijk ter plekke verwerken en direct vervoeren naar nieuwe projecten. Dit maakt hergebruik als nieuwe grondstof voor bijvoorbeeld wegenbouw en funderingen mogelijk. Om verdere stappen te kunnen maken wordt o.a. de dialoog gevoerd met opdrachtgever Gemeente Den Haag.

    Ten opzichte van 2017 daalt het productieafval sterk. De specifieke verrekening naar CO2-emissie is in 2018 iets aangepast en wordt vanaf nu beter gemonitord.

    In 2018 daalde het afval naar 81.541 ton. Het afval bestond net als afgelopen jaren voor het grootste deel uit puin (85%). Puin wordt in samenwerking met Firma van der Heijden op het bouwterrein gebroken en verwerkt tot betongranulaat of menggranulaat. Hierdoor kan het direct worden opgehaald door verwerkers waardoor het transport en de opslag van het puin een stuk korter duurt. Het percentage gevaarlijk afval bedroeg 9.758 ton. De ketenaanpak is doorgezet met diverse initiatieven om de afvalstoffen hoogwaardig te verwerken, waaronder het verzamelen van hout en dit doorverkopen aan derden.

    VGM

    Vooral bij het opstellen van sloopplannen zijn veiligheid, gezondheid en milieu belangrijk. Als gecertificeerd sloper dient ons sloopplan vaste onderwerpen te benoemen, zoals: bouwplaatsinrichting, aan- en afvoer van materialen, samenwerkende verwerkers, sloopwijze, veiligheidsborging risico’s VGM. De sloopplannen zijn nu nog losse fysieke dossiers.

    In 2017 is een start gemaakt de sloopplannen digitaal beschikbaar te maken voor de collega’s op het project. Zo hebben ze altijd de beschikking over actuele informatie. Hierbij stuitten we echter op praktische problemen: het digitale dossier kun je niet gewoon in de keet laten liggen…

    Werken bij Knijnenburg

    Veel medewerkers werken al lang bij Jan Knijnenburg, vaak ook na hun pensioen. Het is een hecht team met veel ervaring. Gelukkig vinden ook nieuwe jonge chauffeurs en machinisten de weg naar Knijnenburg. Een gezonde mix van ‘jonge honden’ en ‘ervaren rotten’ houdt het bedrijf flexibel en het team in balans. Mede daarom heeft Jan Knijnenburg de ambitie uitgesproken om Erkend Leerbedrijf te worden in 2019.

    Teneinde hieraan en ook aan andere PZ-thema’s op professionele wijze inhoud te geven, is een externe personeelsadviseur aangesteld. Het personeelsbeleid is geëvalueerd en vertaald naar een PZ-handboek dat in concept is opgeleverd.

    Opleidingen essentieel voor de kwaliteit en vakmanschap

    Opleidingen geven inhoud aan onze professionaliteit. In 2018 hebben de medewerkers van Knijnenburg totaal 285 uur opleiding gevolgd (5,7 uur gemiddeld per medewerker). De afgelopen 2 jaar was het aantal uren hoger resp. 419 en 318 uur. Dat het aantal wat lager is dan afgelopen jaren komt doordat veel medewerkers in 2016 hun periodieke VCA-opleiding (eens per 10 jaar) hebben gedaan en veel medewerkers in 2018 hun Code 95 opleidingsuren reeds hadden gebruikt.

    De gevolgde opleidingen waren dit jaar: Code 95 (LRH, HNR), VOL-VCA, BHV herhaling. Voor 2019 staan naast de reguliere opleidingen ook de GPI (Generieke Poortinstructie) en CROW BRL 7001 gepland. Het totaal aantal opleidingsuren zal daarmee hoger uitvallen dan in 2018.

    “We hebben de ambitie om Erkend Leerbedrijf te worden in 2019”

    Personeelsbestand in 2018

    Personeelsbestand naar leeftijd 2018

     Veiligheid, kwaliteit en medezeggenschap

     Medezeggenschap

     In 2018 is het totaal aantal medewerkers gestegen naar 50. De vorming van een OR is in gang gezet. Het vergroten van medewerkersparticipatie en medezeggenschap is voor Knijnenburg een belangrijk punt. De inzet en betrokkenheid van alle medewerkers is belangrijk om ook intern stappen te maken en te zorgen dat medewerkers zich gewaardeerd en gehoord voelen.

     In 2018 is een eerste medewerkersbijeenkomst georganiseerd. Hierin zijn o.a. het nieuwe PZ-handboek besproken. Ook is aandacht gevraagd voor het belang van medezeggenschap en de rol van een OR. Het doel is in 2019 een OR te vormen. Driemaal per jaar wordt voortaan een medewerkersbijeenkomst georganiseerd met naast sociale elementen ook terugkerende onderwerpen, zoals speerpunten Knijnenburg, personeelszaken, opleiding en medezeggenschap.

     11 Medewerkers vertegenwoordigen het personeel in commissies (22% van het totale personeelsbestand).

     Gezond werken

     Ons werk heeft vaak een hoge fysieke belasting. Klachten aan rug, schouder en heup proberen we zo veel mogelijk te voorkomen. We doen veel aan het verbeteren van de werkmethode, bijvoorbeeld met aanschaf van mechanische hulpmiddelen. We houden de ontwikkelingen, zoals robotisering, nauwkeurig in de gaten.

     Wij geloven dat technologische ontwikkelingen de potentie hebben om ons werk drastisch te veranderen, te vernieuwen en potentieel te verbeteren. Als wij onze medewerkers kunnen helpen meer werk aan te kunnen met minder fysieke belasting, dan snijdt het mes aan twee kanten. Zij blijven fysiek gezonder en wij kunnen als bedrijf meer en zwaardere werkzaamheden uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een slooprobot.

     https://youtu.be/QU3DaQKpzsI

     Opstap naar vast werk blijft belangrijk

     Al jaren helpt TEAM INTRO bij het vinden en plaatsen van werkzoekenden bij Jan Knijnenburg. Hiermee geeft Knijnenburg invulling aan haar Social Return-verplichtingen uit aanbestedingen. In 2018 werd 2552,5 uur aan Social Return gerealiseerd.

     Samenwerking

     TEAM INTRO werkt nauw samen met Werkgevers Servicepunt Den Haag. Onlangs tekende ze een samenwerking met Rachid Guernaoui, wethouder Financiën, Integratie en Stadsdelen van Den Haag om 500 werkzoekenden aan betaald werk te helpen. “We doen veel met het servicepunt dat nauw samenwerkt met andere gemeenten en UWV WERKbedrijf. We werven en leiden o.a. op tot verkeersregelaar’, vertelt Nick Krijnen. “In het begin doen ze werkervaring op binnen SROI-projecten bij werkgevers waarmee we samenwerken. Daarna kunnen ze op basis van hun ervaring, capaciteiten, talenten en passie uitstromen naar een vaste job. Bijvoorbeeld als logistiek manager, magazijn medewerker of bij ons als vaste verkeersregelaar. Mensen die graag in transport en sloop willen werken, bemiddelen we richting Jan Knijnenburg. Het is een betrokken werkgever, stabiel en met veel werk in Den Haag.”

     Meer 50-plussers

     Het aanbod werkzoekenden daalt en steeds vaker zijn het 45 en 50-plussers. “Deze groep heeft misschien meer moeite om werk te vinden vanwege hun leeftijd maar bij INTRO is dat geen enkel probleem! Een groot deel van onze 200 verkeersregelaars is 50-plus en die hebben we juist graag aan het werk. Deze medewerkers zijn betrouwbaar en je kan ervan op aan.

     Geslaagde plaatsing met vastwerk als resultaat

     In 2018 heeft TEAM INTRO gedurende 5 tot 6 maanden twee handslopers geplaatst op een project van Knijnenburg in Den Haag. De handslopers vielen binnen de SROI-regeling. Handslopers helpen bij het handmatig strippen van een pand en ruimen puin en dergelijke op dat niet machinaal wordt verwijderd.

     De medewerkers hadden hun VCA-certificaat en affiniteit met de bouw. Ze konden dus iets makkelijker instromen. De plaatsingsperiode van een half jaar had een positief effect op hun ontwikkeling. “Je ziet dat werkzoekenden die lang niet hebben gewerkt het ritme nog missen. Als ze langere tijd stabiel werk hebben, zie je hun zelfvertrouwen groeien, hebben ze meer sociaal contact en financiële rust. Dankzij de opstap bij Jan Knijnenburg heeft de ene nu een vaste job bij een leuk bedrijf als conciërge/huisbaas. De ander is aan de slag als rioleur. Hij gaat daar zelfs een betaalde opleiding doen. Zo zie je maar wat een opstap kan betekenen.”

     De SROI-regeling helpt zeker werkgevers te stimuleren mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. De vijver met beschikbare, goed plaatsbare werkzoekenden wordt echter steeds kleiner. Het wordt voor bouwbedrijven lastig om invulling te geven aan de SROI-verplichtingen vanuit aanbestedingen.

     VERKEERSREGELAARS ZIJN ONMISBAAR BIJ BOUW- EN SLOOPPROJECTEN VOOR DE OMGEVINGSVEILIGHEID EN DE COMMUNICATIE MET OMWONENDEN.

     Publiek beleid

     Knijnenburg is een maatschappelijk betrokken onderneming. We sponsoren al jaren diverse maatschappelijke activiteiten, sportverenigingen en organisaties in Den Haag e.o.

     Meestal ondersteunen we met diensten, mensen en middelen. Jan Knijnenburg is vaste deelnemer aan de Ooievaarsrun. We hebben ook al jaren de opdracht voor het verwijderen van het afval van de vreugdevuren op oudjaarsdag.

     In april 2018 assisteerde Knijnenburg bij het blussen van de grote brand van Strandpaviljoen Blue Lagoon op Scheveningen. Vanwege de veiligheid zijn de volgende morgen in alle vroegte de resten van de brand afgevoerd. Ook bij de jaarwisseling van 2018-2019 ontstonden gevaarlijke situaties door te hoge brandstapels en een harde wind. Op verzoek van de brandweer hielpen diverse chauffeurs van Knijnenburg vrijwillig mee aan het bestrijden van de brand op nieuwjaarsdag.

     Quick krijgt zonnepanelen

     In 2018 werd gestart met een bijzonder sponsorschap van Quick, waardoor Quick verduurzamen, zuiniger omgaan met het milieu, zonder zelf te hoeven investeren in zonnepanelen of andere energiebesparende maatregelen. “We zijn blij met deze unieke manier van gezamenlijk verduurzamen waarbij iedereen wint. Dankzij Jan Knijnenburg ontstaat er voor ons budget om onze energiekosten drastisch te verlagen. Met dit extra vrijgekomen budget kunnen we investeren in onze club, zoals LED verlichting langs de velden”, zegt Pieter Wijnstra van Quick.

     Vanaf 2018 kunt u onze projecten en activiteiten volgen via onze Facebookpagina:

     Waterverbruik daalt

     387 m3 in 2015
     210 m3 in 2016
     156 m3 in 2017
     145 m3 in 2018

     2,65%

     Ziekteverzuim

     0

     Ongevallen

     IJzersterk in projecten

     Ook in 2018 heeft Jan Knijnenburg een aantal bijzondere sloopprojecten uitgevoerd. Zo werd in opdracht van de Gemeente Den Haag de reclametoren van de Pier van Scheveningen verwijderd. De mast is gedemonteerd en in stukken gehesen. Op de grond is de mast in stukken geknipt en in containers afgevoerd. Daarna zijn ook de poeren verwijderd en afgevoerd.

     In Naaldwijk werd het gemeentehuis machinaal gesloopt, net als het voormalige ‘stadhuis’ van Zoetermeer.  In opdracht van  DuraVermeer Railinfra hielp Jan Knijnenburg bij het opbreken van de trambaan aan de Scheveningseweg.

     In 2018 werden ook dagelijks ten behoeve van bouw- en infraprojecten transport en grondwerkzaamheden uitgevoerd in Den Haag, Scheveningen en de omliggende regio.

     In opdracht van groenbedrijf Gemeente Den Haag was Jan Knijnenburg betrokken bij het planten van 900 bomen.

     Indruk maken zonder op te vallen

     Missie en visie
     Jan Knijnenburg B.V. is actief in slopen, afgraven, bodemsanering en transporteren. Waar ingewikkelde projecten een vernieuwende of specialistische aanpak vragen, tonen we lef, zijn realistisch, vindingrijk en bieden praktische en duurzame oplossingen.

     Door onze platte organisatie blijven de lijnen kort. Onze ervaren en in de praktijk opgeleide medewerkers kennen bij elke klus de mogelijkheden en onmogelijkheden. Met ons uitgebreide machinepark kunnen we alle werkzaamheden binnen ons werkveld snel en flexibel uitvoeren. Dat maakt ons ijzersterk in sloop, grond en transport.

     De komende jaren willen we hierin (blijven) groeien, zonder af te stappen van de kwaliteit waar we voor staan. Dat doen we door de kennis van onze medewerkers te verankeren en te borgen in processen en constant aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen.

     Indruk maken zonder op te vallen

     Dat doen we door vrijkomende materialen en afvalstromen zo hoogwaardig mogelijk te recyclen of te hergebruiken. En door te werken met energiezuinigere machines en schonere brandstof, om onze CO2-uitstoot te verminderen.

     We zijn een nuchtere organisatie waarin deze vorm van bedrijfsvoering vanzelfsprekend is. Ons motto is dan ook: Indruk maken zonder op te vallen.

     Meer over onze diensten leest u op: www.janknijnenburg.nl

     Jan Knijnenburg B.V.
     Dekkershoek 4
     2552 DE Den Haag

     T 070 – 440 10 40
     E info@janknijnenburg.nl